Циљеви

Општи циљ: указивање на значај сарадње и сарадничких односа у савременој школи, вештине комуникације и тимског рада и на предности он-лајн комуникације и оспособљавање наставника и стручних сарадника за различите облике међусобне сарадње и сарадње са широм заједницом.

Специфични циљеви семинара су: препознавање нових улога и особина које су потребне образовним радницима у 21. веку; упознавање са теоријским основама и методама интерактивне и кооперативне наставе; уочавање предности ИКТ у интеракцији и овладавање сарадничким алатима; развијање комуникационих вештина и вештина пројектног планирања; формирање навика за тимски рад и препознавање улога у тиму; неговање културе вредновања и самовредновања

Компетенције

 

По документу Стандарди компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја, програм обуке (семинар) развија следеће компетенције:

 • све компетенције за комуникацију и сарадњу
 • неке компетенције за поучавање и учење
 • одређене компетенције за предметне области, предмет и методику наставе

Циљне групе

Семинар се у Каталогу налази у области Библиотекарство, али то не значи да је намењен само школским библиотекарима, као што ни библиотеке нису намењене само онима који раде у њима, него свима. Управљање знањем, разврставање и категоризација људских знања, њихово чување и преношење одувек је било повезано с библиотекама, па је то један од разлога што се семинар налази у овој области. 

Други разлог је то што су његови аутори и реализатори својим послом везани за библиотеке.

Семинар је намењен,  и тако и одобрен акредитацијом, готово свим запосленима у образовању, а то значи:

 • наставницима / професорима разредне наставе
 • наставницима / професорима  предметне наставе у основној школи
 • професорима предметне наставе у гимназијама
 • професорима стручних предмета у средњим стручним школама
 • професорима стручних предмета у уметничкој школи
 • стручним сарадницима
 • директорима и помоћницима директора
 • сарадницима у настави
 • педагошким асистентима и помоћним наставницима

Лекције су истоветне за све, с обзиром на то да се ради о општим знањима и вештинама потребним за 21. век. Задаци уз лекције су такви да свако из угла своје струке или своје школе одговара на њих. Формирани тимови за израду завршног рада поштују састав полазника по сличном нивоу или врсти образовне установе, као и личне афинитете полазника.