Садржаји

Социологија образовања, управљање знањем и дидактичка знања - приоритет

На досадашњим електронским семинарима за наставнике код нас полазници су најчешће били упознавани с одређеним алатима и обучавани да  користе апликације и сервере и да их интегришу у наставни процес.  Тиме се стичу неопходне информатичке вештине које се могу применити у настави. Електронско учење, међутим, било би крајње сведено када се и другачији садржаји не би могли презентовати електронским путем, уз пуно поштовање стандарда за електронско учење. То значи да равноправно са техничким вештинама, путем електронског учења полазници могу сазнати, рецимо, садржаје педагошке и филизофске природе, или садржаје из природних наука. Као и претходни семинар Друштва школских библиотекара, и овај се најмање бави алатима и апликацијама, а више социјалном страном учења и менаџментом у образовању и дидактичким питањима.

 

Развијање информатичких вештина и њихово интегрисање у наставни процес - паралелан процес

Информатичке вештине стичу се успут, самим тим што су лекције постављене у Мудлу, а за обављање задатака биће потребно овладавање и одговарајућим алатима. Само је једна, последња, лекција посвећена бесплатним сарадничким веб-алатима који олакшавају комуникацију и сарадњу у савременој школи. Полазници праве избор представљених алата, према томе који највише одговара  њиховим,  односно потребама њиховог тима. Избор сарадничких веб-алата није строго дефинисан и мењаће се од курса до курса.

 

Детаљан садржај семинара чине:

 • лекције,
 • динамика изучавања лекција и израду задатака за сваку седмицу, 
 • теме и садржаји лекција,
 • задаци и активности (обавезни, изборни и додатни) и
 • алати у којима се спроводе
 • начин праћења и вредновања.

Са свим детаљима упознаћете се уколико преузмете силабус семинара: Silabus-prolece2013.pdf (725,7 kB)

Информативни флајер семинара можете преузети кликом на линк: KomunikacijaInterakcija_flajer.pdf (298,7 kB)

Активности

Уводне активности: основни постулати управљања знањем,  лидерства и предузетништва у образовању; савремена схватања креативности и иновативности и њихово подстицање у савременој школи; значај и потреба сарадничких односа у ОВ-раду, животу школе и професионалном развоју;

 

Сазнајне: нивелација знања; појмовно одређивање комуникације, кооперације, интерактивног и самосталног учења, активне, интерактивне и пасивне наставе, активног и пасивног знања, стваралачког принципа и креативности; теоријске основе интерактивне наставе; сарадничке методе; формирање и функционисање тима; интеракција и ИКТ, трансфер знања у информационим условима; врсте сарадничких и партнерских односа у школи;

 

Практичне и стваралачке активности: он-лајн професионалне заједнице, социјалне мреже и учење; одређивање креативног потенцијала и улога у тиму; комуникационе вештине, ненасилна комуникација и модели и технике решавања проблема; креирање маркетиншке поруке; сараднички веб-алати; пројектно планирање и логичка матрица;

 

Евалуативне активности: модели практичне примене сарадничке наставе и пројектног планирања других облика ОВ-рада, њихова процена и образложење; СВОТ-анализа, међутимско вредновање и самовредновање.

 

Методе, технике и облици рада

 • самостално проучавање наставних материјала, додатне грађе и извора за полазнике који су посебно заинтересовани (индивидуализација);
 • упитници и процене сопствене праксе, кретаивног потенцијала и тимске улоге;
 • самостално писање расправе / студије случаја на задате теме, упутства за коришћење веб-алата;
 • укључење у професионалне заједнице на мрежи, отварање налога на социјалним платформама за учење и професионални развој, сарадничким веб-алатима и коришћење ових алата током израде задатака;
 • дискусије на форумима- међусобна интеракција полазника и полазника и предавача;
 • учешће у дискусијама на задате теме у собама за ћаскање и извођење закључака;
 • изношење утисака и рефлексија о постављеним проблемима;
 • сараднички групни рад на решавању проблема уз коришћење неких од стратегија и техника за решавање проблема;
 • интерактивни тимски рад на изради предлога пројекта по симулираном конкурсу  и процена радова других тимова;
 • тестови са свим типовима задатака за процену  нивоа усвојености наставних садржаја;
 • индивидуално и тимско вредновање семинара, радова дугих тимова и семинара по задатим критеријумима;
 • презентовање завршних радова на завршном сусрету уживо;

Индивидуализација је постигнута постојањем три врсте практичних задатака уз сваку лекцију: обавезних, изборних и додатних.